Jezik specifičan za domen modelovanja MCAL sloja u Autosar SIL Simulaciji

Кључне речи: Autosar, FLS, Fee, SIL, DSL

Сажетак

Autosar standard obezbeđuje specifikaciju za razvoj softverskih arhitektura u automobilskoj industriji. Jedan od ključnih aspekata Autosar standarda je nezavisnost aplikativnog sloja od mikrokontrolera. U ovom radu, istražujemo načine za testiranje aplikativnog softvera sa zamenskim modulima mikrokontrolerskog sloja nezavisno od hardvera, pokazaćemo kako se jezik specifični za domen (JSD, eng. Domain-Specific Language - DSL) može koristiti za generisanje ovakvog koda za Autosar mikrokontrolerski sloj za simulaciju softvera u petlji (SUP, eng. Software in the loop - SIL). Pokazaćemo primer JSD-a koji omogućava korisniku da definiše parametre za memorijski drajver FLS (eng. Flash memory driver), generiše kod za inicijalizaciju drajvera, brisanje, programiranje i čitanje podataka. Biće pokazano kako se ovaj kod može koristiti za povezivanje FLS modula sa Fee (eng. Flash EEPROM Emulation) modulom u skladu sa Autosar standardom. Takođe, raspravljamo o prednostima i ograničenjima korišćenja softverskog modela FLS modula u svrhu testiranja i simulacije, bez oslanjanja na hardver. Pokazujemo kako se softverski model FLS modula može koristiti za pomoć pri testiranju i simulaciji gornjeg softverskog sloja, koji nije zavisan od hardvera.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

PhD student na Departmanu za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

##submission.authorWithAffiliation##

Redovan profesor na Departmanu za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Објављено
2023-08-16
Bрој часописа
Секција
Софтверско инжењерство