WEB 2.0 ALATI U FUNKCIJI E-UČENJA

  • Marija Krstić Tehnička škola „Nikola Tesla“ Medveđa
  • Lazar Krstić Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac
Кључне речи: Web 2.0, Web 2.0 alati, e-učenje 2.0

Сажетак

Web 2.0 (socijalni web) doprineo je definisanju i realizaciji osnovnih principa obrazovanja za 21. vek, a isti uključuju komunikaciju, kolaboraciju, kritičko mišljenje i kreativnost. Web 2.0 alati predstavljaju društvene programske alate za interakciju i razmenu podataka, kao i objavu i izmenu internet i drugog digitalnog sadržaja, pri čemu korisnik sam stvara svoje sadržaje. Sa pojavom Web 2.0 tehnologija pojavio se i novi vid e-učenja, to jest e-učenje 2.0. E-učenje 2.0 koristi nove tehnologije i inovativne metode podučavanja. Naglasak je na međusobnoj interakciji učenika/studenata pri sticanju novih znanja. Ovakav način učenja čini novu percepciju učenja koja se odvija konverzacijom, deljenjem ili razmenom sadržaja u otvorenom okruženju. Istraživanjem su obuhvaćeni svi značajniji aspekti Web 2.0 alata u funkciji e-učenja. Cilj rada jeste da ukaže na značaj primene Web 2.0 alata u funkciji e-učenja, kao nastavnih sredstava koja pospešuju i motivišu efikasno učenje u web okruženju.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци