MONITORING DOBARA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE PRIMENOM INTERNETA INTELIGENTNIH UREĐAJA

  • Tijana Matejić Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Aranđelovac
  • Nemanja Marković Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Aranđelovac
  • Đorđe Mihailović Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Aranđelovac
Кључне речи: Internet inteligentnih uređaja, senzori, Arduiono, kulturna baština, Cloud

Сажетак

Savremene informaciono – komunikacione tehnologije, a posebno Internet inteligentnih uređaja omogućavaju da materijalna kulturna baština odoli izazovima sa kojima se suočava usled uvećane industrijalizacije, nepovoljnih klimatskih faktora i masovnog turizma. U radu je predstavljen model skalabilne arhitekture sistema za monitoring dobara materijalne kulturne baštine koji koristi tehnologije Interneta inteligentnih uređaja i uključuje višeslojnu obradu podataka prikupljenih putem senzorskih komponenti sistema. Model je implementiran kroz “Intelligent Culture” sistem koji omogućava monitoring dobara baštine koja su locirana na teritoriji grada Aranđelovca. Ovaj sistem omogućava praćenje u realnom vremenu materijalnih kulturnih dobara, identifikaciju događaja kada su dobra ugrožena, analizu prikupljenih podataka, izveštavanje i alarmiranje putem mobilne aplikacije i veb dashboard portala. Evaluacija odnosnog sistema je pokazala da su informacije koje obezbeđuje korisne pri planiranju preventivnih i zaštitnih mera, zaštiti dobara baštine i da sistem menja odnos koji administrativna lica imaju prema primeni informaciono - komunikacionih tehnologija u praćenju i zaštiti dobara baštine.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци