KONCEPTUALNI MODEL ZA UPRAVLJANJE IDEJAMA

Кључне речи: Inovacije, rane faze, ideacija, konceptualni model, algoritam

Сажетак

Jedan od ključnih faktora uspeha inovacije predstavlja polazna kreativna ideja. Kreativne, odnosno, inovativne ideje su početni korak u procesu kreiranja inovacija, ali i baza za postizanje konkurentske prednosti organizacija na tržištu. Upravljanje idejama se može sagledati kao proces prepoznavanja potrebe za idejama, njihovog generisanja i evaluacije, zbog čega čini poseban segment upravljanja inovacionim projektima, koji pripada ranim fazama. Značaj ranih faza i upravljanja idejama je izuzetan, kako u nauci (veliki broj referentnih publikacija), tako i u praksi (primena različitih softverskih rešenja za upravljanje ovim delom inovacionih projekata). Polazeći od osnovnih karakteristika ranih faza (neizvesnost, dvosmislenost, kompleksnost) i činjenice da su prepoznate kao kritičan faktor uspeha, može se konstatovati da efikasno upravljanje ovim delom projekta predstavlja jedan od najvećih izazova u upravljanju inovacijama. Zbog toga je cilj rada prikaz konceptualnog modela za upravljanje idejama koji bi bio putokaz za realizaciju ranih faza inovacionog projekta. Model je prikazan u formi algoritma, nastalog kao rezultat interpretacije funkcionisanja sistema za upravljanje idejama.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Radul_Milutinović.jpg

dr Radul Milutinović, docent

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Kontakt: radul.milutinovic@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: upravljanje inovacijama, upravljanje inovacionim projektima, razvoj novog proizvoda/usluge, intelektualna svojina, platforme za otvorene inovacije

##submission.authorWithAffiliation##

Biljana_Stošić1.jpg

Dr Biljana Stošić, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

Kontakt: biljana.stosic@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: upravljanje inovacijama, razvoj novog proizvoda/usluge, upravljanje inovacionim projektima, intelektualna svojina, ekspertni sistemi i sistemi bazirani na znanju.

Објављено
2022-12-31
Bрој часописа
Секција
Дигитални маркетинг и мултимедије