MERENJE I ANALIZA PERFORMANSI ENTITY CORE OKVIRA I NHIBERNATE OKVIRA

  • Tijana Milošević Fakultet organizacionih nauka
  • Saša D. Lazarević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Entity Core, NHibernate, objektno-relaciono preslikavanje, .NET, performanse, metrike

Сажетак

Danas postoji dosta alata za objektno-relaciono preslikavanje i s obzirom na tu činjenicu, treba doneti odluku koji alat odabrati. Upravo je ovaj problem svrha pisanja ovog rada. Jasno je da su Entity i Entity Core okviri najpopularniji alati za objektno-relaciono preslikavanje kada je reč o C# programskom jeziku. Međutim, postoji još dobrih alata koji mogu da im pariraju. Rad analizira i poredi podršku za objektno-relaciono preslikavanje i performanse Entity Core okvira koji je danas veoma aktuelan kod .NET aplikacija, i NHibernate koji je .NET verzija popularnog ORM alata Java programskog jezika, Hibernate. Kao metrike u ovom radu odabrane su vreme i alocirana memorija. Za merenje vremena i memorije korišćena je BenchmarkDotNet biblioteka. Merene su performanse učitavanja, upisivanja, izmene i brisanja rekorda iz baze podataka. Cilj rada je uporedna analiza objektno-relacionog preslikavanja Entity Core i NHibernate okvira, ispitivanje performansi Entity Core i NHibernate okvira.

Објављено
2022-12-31
Bрој часописа
Секција
Софтверско инжењерство