THE БИГ ДАТА И МАШИНСКО УЧЕЊЕ

  • Жељко Вујовић ФЕРИ
Кључне речи: машинско учење, биг дата, вектро подршке машине, стабло одлучивања, неуронске мреже, Бајесове мреже

Сажетак

Циљ овог рада је да прикаже напредне методе за тражење нових знања, садржаних у БИГ ДАТА, огромним, растућим скуповима података и технологији. У том циљу је освијетљено машинско учење, наука која обучава рачунаре да анализирају податке и решавају задатке без потребе да буду, експлицитно, програмирани да то раде. Приказане су подобласти машинског учења, као дијела вјештачке интелигенције, којима се решавају наведени проблеми. Подобласти класичног машинског учења су надгледано учење (класификација и регресија), ненадгледано учење (кластеринг, претраживање образаца, смањење димензионалности), вектор машине подршке и стабло одлучивања. Подобласти савременог машинског учења су појачано учење, ансамбл метода, неуронске мреже и дубоко учење, и Бајесове мреже, као специјална, додатна подобласт и метода у области машинског учења. Рад и резултати овог рада су значајни због тога  што су описане методе машинског учења незаобилазне, с нагласком да ће да им се повећава значај, јер је реално очекивање да ће БИГ ДАТА технологија да се развија, с тенденцијом апсорбовања нових података из мноштва извора, стварајући нове изворе знања. Wеб 2.0, са својим Гоогле апликацијама, блоговима, википедијом, друштвеним мрежама, Фејсбооком, фолксономијама, дијељењем видеозаписа онлине, Wеб мобилним апликацијама, само је један од тих неисцрпних извора података. Знање се добија из анализе података.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Željko Vujović je rođen u Podgorici 1952. godine. Diplomirao je na Ele­ktrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beo­gradu, od­sjek i smjer elektronike, magistrirao na Centru za multi­dis­ci­plinarne studije Uni­ver­zi­teta u Beogradu, smjer bio­me­di­cin­sko inžinjerstvo. Radio je kao inžinjer Emisione tehnike i veza Te­le­vi­zi­je Crne Gore, kao inžinjer u Kliničko-bol­ni­čkom centru Podgorica i kao pro­fesor u Ele­ktro­tehničkoj ško­li. Živi u Podgorici.

Oblasti interesovanja: mašinsko učenje, računarski vid i prepoznavanje uzoraka, kompjuterska obrada biomedicinskih signala

Објављено
2020-06-30
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије