МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕНУ КРИТИЧНОСТИ АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТA

  • Весна Макитан Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
  • Владимир Бртка Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
  • Елеонора Бртка Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
  • Далибор Добриловић
Кључне речи: управљање пројектима, фази логички контролер, теорија грубих скупова, процена критичности активности

Сажетак

Компаније, институције и организације функционишу и сарађују кроз пројекте и управо су пројекти оно што савремено пословање препознаје. Према томе је управљање пројектима неопходно за успешност савременог пословања. Развој технологија је утицао на промене у пословању, а самим тим и на природу пројеката, тимове, сарадњу, алате и методологије. У циљу обезбеђивања успешности реализације пројеката развијани су различити приступи и истраживање представљено овим радом је такође усмерено ка томе.

У овом раду је акценат на активностима, као саставним елементима пројеката и опису модела којим би се могла проценити њихова критичност. При томе су, осим трајања, активностима придружени други атрибути који могу утицати на ниво критичности. С обзиром да су вредности атрибута лингвистичке, коришћене су фази функције припадности и мамдани тип фази логичког контролера. Фази правила су генерисана на основу емпиријских података од стране експерата и аутоматском поступком који је базиран на теорији грубих скупова. Приказан је начин креирања модела који је затим испитан на подацима реализованих пројеката. На тај начин би се допринело успешности реализације пројеката.

Објављено
2020-01-20
Bрој часописа
Секција
Софтверско инжењерство