КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ПРОГРАМСКОГ КÔДА ДОБИЈЕНОГ РАЗВОЈЕМ ВОЂЕНИМ ТЕСТОМ И КОНВЕНЦИОНАЛНОМ МЕТОДОМ РАЗВОЈА

  • Sanja Kostić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: тестирање, развој вођен тестом, квалитет кôда, софтверске метрике, имплементација, анализа

Сажетак

У овом раду je паралелно приказан развој и имплементација клијент-сервер апликације методом развоја вођеног тестом и конвенционалном методом у којој се процес писања тестова обавља након написаног кôда. Користећи исту спецификацију, апликације су имплементиране на различите начине. развој апликације методом развоја вођеног тестом почиње од креирања тестова корисничког интерфејса, а након тога следе интеграциони и јединични тестови све док се писањем кôда не дође до стања да су сви тестови успешно извршени. У свим фазама писања тестова примењена је техника “тест-имплементација-рефакторисање”. Коришћењем статичких софтверских метрика извршена је анализа и поређење квалитета кôда добијеног применом обе методе. Најзначајнији аcпект рада јесте утицај тестова на структуру кôда и стабилност система, док сама покривеност кôда има мању улогу. рад обухвата и студије случаја организоване од стране софтверских компанија и приказује добијене резултате на тему мерења ефективности развоја вођеног тестом.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци