ИНТЕГРАЦИЈА МЕНАЏМЕНТА РИЗИКА КРОЗ ЗАХТЕВЕ СТАНДАРДА ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 И ISO 22301:2012

  • Ana Čobrenović Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
  • Mladen Đurić Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
  • Milica Rajković Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Кључне речи: менаџмент ризика, квалитет, сигурност информација, континуитет пословања,, интегрисани систем менаџмента

Сажетак

Сврха овог рада је да сагледа на који се начин организације могу бавити ризицима у вези са квалитетом, безбедношћу информација и континуитетом пословања кроз координацију различитих метода за менаџмент ризика, као и да представи значај који менаџмент ризика има на данашње пословање. Рад ће анализирати захтеве стандарда ИСО 9001:2015, ИСО/IEC 27001:2013 и ИСО 22301:2014 који су у вези са менаџментом ризика. Рад ће на овај начин приказати интеграцију захтева претходно поменутих стандарда у једноставан систем који помаже компанији да сагледа и континуирано третира ризике. На основу сагледаних захтева стандарда, биће приказан скуп корисних алата и метода помоћу којих се може имплементирати интегрисани менаџмент ризика, уз његове користи и претње које се могу јавити у току имплементације.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци