OPTIMIZACIJA ALGORITАMSKIH REŠENJA ZA IZDVAJANJE OBELEŽJA REGISTARSKIH TABLICA U USLOVIMA OTEŽANE DETEKCIJE

  • Hana Stefanović Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd
  • Radosav Veselinović Ekonomski fakultet, Beograd
  • Goran Bjelobaba Narodna banka Srbije, Beograd
  • Ana Savić Visoka škola elektrotehnike i računarstva stukovnih studija, Beograd
Кључне речи: Automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR–Automatic Number Plate Recognition), Hough-ova transformacija, optičko prepoznavanje karaktera (OCR–Optical Character Recognition), otežana detekcija

Сажетак

U ovom radu predloženi su različiti optimizacioni postupci prilikom izdvajanja obeležja registarskih tablica u cilju identifikacije vozila, u uslovima otežane detekcije tabličnog regiona. Predloženi algoritam, realizovan u MATLAB programskom okruženju, obuhvata lokalizaciju i segmentaciju tablice, kao i izdvajanje očitanih karaktera, a nakon manjih modifikacija mogao bi se koristiti u okviru sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR – Automatic Number Plate Recognition). Algoritam uključuje i predobradu slike, uklanjanje šuma, korekciju senke i odsjaja, dodatno filtriranje u slučaju magle ili drugih klimo-geografskih uslova koji otežavaju detekciju, kao i dodatnu obradu primenom Hough-ove transformacije u slučaju iskošenih snimaka tabličnog regiona. Nakon odgovarajuće predobrade i primene predloženog postupka, sa velikom tačnošću dobijaju se segmentirani karakteri, primenom nekog od standardnih postupaka za optičko prepoznavanje karaktera (OCR – Optical Character Recognition).
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци