SOA i ORKESTRACIJA SERVISA - ISTORIJAT, ULOGA I OPEN SOURCE TEHNOLOGIJE

  • Boris Damjanović Visoka škola Banja Luka
Кључне речи: SOA, BPEL, orkestracija servisa

Сажетак

Ideja o korišćenju višekratno upotrebljivih servisa koja čini osnovu servisno orijentisane arhitekture (SOA – Service Oriented Architecture) postaje jedan od najvažnijih koncepata u dizajnu sistema koji se koristi za integrisanje softverskih aplikacija jedne ili više organizacija. Namjena servisno orjentisane arhitekture je da omogući izmijene poslovnih procesa bez potrebe da se fokusiraju na podređenu tehnologiju. Osnovna namjena SOA da omogući da poslovanje postane lakše za upravljanje i fleksibilnije nije mogla uspješno da bude implementirana sve do pojave prograsmkog jezika BPEL. BPEL (Business Process Execution Language for Web Services, takođe i WS-BPEL, BPEL4WS) je jezik koji se koristi za kompoziciju, orkestraciju i koordinaciju Web servisa. On posjeduje bogat riječnik za opisivanje ponašanja poslovnih procesa. BPEL dozvoljava programerima da definišu poslovne procese tako da različiti poslovni servisi mogu da budu povezani ili orkestrirani zajedno da bi dovršili neki poslovni zadatak. U orkestraciji, centralni proces (koji može da bude još jedan Web servis) kontroliše ponašanje ostalih Web servisa i koordinira izvršenje različitih operacija u Web servisima koji su uključeni u operaciju. U ovom radu će biti prikazan pregled najvažnijih tehnika, tehnologija, standarda i protokola koji su rješavanjem pojedinačnh problema, korak po korak doveli do koncepta orkestracije servisa.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци