PRIJEDLOG POBOLJŠANOG SISTEMA DOZVOLA NA ANDROID PLATFORMI

  • Aleksandar Keleč Elektrotehnički fakultet, Univezitet u Banjoj Luci
Кључне речи: Android, sistem dozvola, sigurnost aplikacija

Сажетак

U radu je detaljno analiziran sistem dozvola, kao jedan od najvažnijih sigurnosnih mehanizama Android platforme. Opisana je uloga ovog sistema na različitim slojevima Android arhitekture. Pored toga, opisani su izazovi sa kojima je suočen ovaj mehanizam, a posebno su analizirane posljedice nepravilne upotrebe sistema dozvola. Posebna pažnja posvećena je mehanizmima za verifikaciju aplikacija prilikom njihove objave, pri čemu je pokazana njihova nedovoljna efikasnost kada je u pitanju zloupotreba sistema dozvola. Kao praktični dio rada, razvijene su dvije Android aplikacije koje demonstriraju pokušaj zloupotrebe sistema dozvola u cilju izvođenja odgovarajućih malicioznih aktivnosti. Dodatno, izveden je pokušaj objavljivanja ovih aplikacija na Google Play Store-u. Na kraju, dati su prijedlozi za poboljšanje sistema dozvola, kao i sigurnosne preporuke za povećanje nivoa sigurnosti cjelokupne platforme i krajnjih korisnika.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци