ANALIZA VREMENA IZVRŠAVANJA ALGORITMA ZA PRETRAŽIVANJE I UREĐIVANJE KOLEKCIJA PODATAKA

  • Selena Matijević Vojska Srbije
  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Algorithm, Data Collection, Searching, Sorting, Time Measurement, Comparative Analysis

Сажетак

Uređivanje (sortiranje) je sveprisutno, bilo u svetu računara ili u svakodnevnom životu. To je proces preuređivanja elemenata nekog skupa po određenom poretku i preduslov za efikasno pretraživanje takvog skupa. Pretraživanje je proces koji za cilj ima pronalaženje elemenata u nekoj kolekciji podataka. Najčešće je to traženje elemenata koji sadrži određeni podatak, tj ključ. Postoji više algoritama kako za uređivanje, tako i za pretraživanje, pa se postavlja pitanje koji algoritam je optimalan u zavisnosti od parametara date kolekcije podataka. Kroz rad se posmatraju različite kolekcije podataka, a razlike se ogledaju u više kriterijuma. Najpre prema mestu koje kolekcija zauzima u memoriji: nizovi i liste kao delovi unutrašnje memorije i datoteke kao delovi spoljašnje memorije. Ovakve kolekcije prema nivou uređenosti mogu biti: uređene, inverzno uređene, delimično uređene i nasumične, i mogu biti različite veličine (1000, 100000 i 10000000 elemenata). Kroz aplikacije u C programskom jeziku implementirano je uređivanje i pretraživanje nizova, lista i datoteka, koje poseduju različite kombinacije dve pomenute karakteristike. Koristeći rezultate merenja izvršavanja pomenutih algoritama nad svakim tipom kolekcije, izvršena je analiza, u cilju dobijanja odgovora na pitanje koji algoritam je najbolje koristiti u odnosu na prirodu kolekcije podataka.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци