PRIMENA MEMORIJSKE BAZE PODATAKA U FUNKCIJI IZVEŠTAVANJA BANKARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA

  • Dejan Hadži-Milosavljević Raiffeisen banka Srbije
  • Nenad Aničić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Memorijska baza podataka, format kolone podataka, In-Memory Column Store, On Line Transaction Processing (OLTP)

Сажетак

Memorijska baza podataka je baza podataka smeštena u glavnoj memoriji računara. S obzirom na to da su pristup i obrada podataka iz glavne memorije mnogo brži nego kada su podaci na disku, glavna prednost korišćenja memorijske baze podataka je izuzetna efikasnost sa stanovišta brzine pristupa podacima i izvršavanja transakcija u realnom vremenu. U ovom radu izložen je koncept memorijske baze podataka i razmatrane su njene mogućnosti sa ciljem poboljšanja performansi za konkretni poslovni sistem - za bankarski informacioni sistem. U bankarskom sistemu najbitnije funkcionalnosti su u vezi sa finansijskim transakcijama, tako da zbog sigurnosti i integriteta podataka klasična baza podataka je veoma važna za bankarski sistem. Takođe bitna funkcionalnost je i izveštavanje koje je jako bitno klijentima banke. Ideja ovog rada je postizanje poboljšanja performansi sistema u domenu izveštavanja, upravo korišćenjem mogućnosti memorijske baze podataka. U radu je analizirana brzina izvršavanja upita nad podacima osnovnih baznih objekata iz jezgra bankarskog sistema koji se koriste u najbitnijim izveštavanjima. Opcije uključivanja baznih objekata u In-Memory Column Store, razmatrane su za In-Memory ORACLE Database 12c. Takođe su upoređivana vremena izvršavanja istih upita nad istim tabelama sa i bez uključivanja u In-Memory Column Store.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци