MODEL MOBILNOG ZDRAVSTVA ZASNOVAN NA TEHNOLOGIJAMA WEARABLE COMPUTING-A

  • Branka Rodić Trmčić Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
  • Aleksandra Labus Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Zorica Bogdanović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: e-zdravstvo, mobilno zdravstvo, wearable computing, Internet inteligentnih uređaja

Сажетак

Predmet istraživanja ovog rada je razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u. Razvijeni model ima za cilj da pokaže jedan od načina integracije koncepata elektronskog zdravstva, mobilnog zdravstva, Interneta inteligentnih uređaja i wearable computinga. U radu je dat prikaz razvoja wearable sistema zasnovanog na uređajima i tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja. Razvijeni sistem omogućava merenje otkucaja srca kod pacijenata. Kao podrška wearable sistemu razvijena je mobilna aplikacija koja pruža servise mobilnog zdravstva. Servisi treba da unaprede način pružanja zdravstvenih usluga, praćenje zdravstevnog stanja, sprovođenja preventivnih programa, smanjenje troškova pružanja zdravstvene zaštite i način na koji pacijent uzima aktivno učešće u brizi o svom zdravlju.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци