RAZVOJ PERSONALNOG SOFTVERSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FOTOGRAFIJAMA NA RAZLIČITIM PLATFORMAMA

  • Vukašin Davidović Fakultet organizacionih nauka
  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: SOA, WCF, Android, Cloud, interoperabilnost, veb servis

Сажетак

Brojni su uređaji koji rade na različitim platformama i sa različitim programima. Zato dolazi do potrebe da se razvija softver koji je sposoban da komunicira sa različitim aplikacijama napisanim u različitim programskim jezicima i na različitim platformama. Najbolji način da se to primeni je kreiranje veb servisa koji se zasniva na servisno orijentisanoj arhitekturi. Taj servis će komunicirati sa ostalim aplikacijama preko SOAP poruka koje su zasnovane na XML-u. Kao tehnologiju za razvoj veb servisa je korišćen Microsoft WCF (Windows Communication Foundation). Klijentske aplikacije koje taj servis opslužuje u ovom softverskom sistemu su .NET Rich Client aplikacija i Java Android aplikacija. Dakle dve aplikacije koje su pisane u različitim programskim jezicima i obe su zasnovane na drugačijim platformama.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци