KOMPARACIJA MODELA ZAŠTITE INFORMACIJA

  • Dragan Korać Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: model, zaštita, informacija, Biba model

Сажетак

Trend ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija stvorio je potrebu povećanog širenja informacija među različitim organizacijama, institucijama, korporacijama, i sl. U tom pogledu kritično je da se osigura adekvatna zaštita informacija. Danas postoje brojni modeli zaštite koji se bave različitim aspektima zaštite informacija. U ovom radu daje se sveobuhvatni komparativni pregled osnovnih modela zaštite informacija kao što su Bell-LaPadula, Biba, Take-Grant, Sea-View i Clark Wilson. U tom komparativnom pregledu, Biba model je korišćen kao bazični model za komparaciju. Za razliku od drugih radova, ovi modeli su partikularno tretirani. Njihove prednosti i nedostaci su naglašeni u detalje. Na osnovu izvršene komparativne analize bazičnih modela nekoliko važnih izazova je identifikovano. Jedan od njih je da ne postoji savršen model zaštite tj. model koji pokriva sve bazične aspekte zaštite. Takođe, u ovom radu daje se kratki pregled bazičnih principa zaštite informacija. Na kraju, u ovom radu je diskutovano o problemima koji se pojavljuju u modelima zaštite, kao i prijedlozima za njihovo ublažavanje ili prevazilaženje.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци