PREGLED I KOMPARACIJA PRISTUPA ZA DETEKCIJU I ANALIZU GREŠAKA U SPREDŠITOVIMA

  • Lena Đorđević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Danica Lečić-Cvetković Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Spredšitovi, greške, detekcija grešaka, analiza grešaka

Сажетак

Spredšitovi se primenjuju u širokom opsegu organizacionih funkcija za realizaciju različitih aktivnosti. Koriste se za finansijske proračune, planiranje, agregaciju podataka, donošenje odluka i u druge svrhe. Ipak, brojna istraživanja ukazuju da su ovi programi izrazito podložni nastanku grešaka. Kao neki od najznačajnijih uzroka nastanka grešaka u spredšitovima mogu se izdvojiti razvoj modela od strane krajnjih korisnika i nepostojanje procesa obezbeđenja kvaliteta (OK) softvera. U skladu sa tim, predloženi su različiti pristupi usmereni na podršku krajnjim korisnicima u razvoju i korišćenju spredšit modela višeg kvaliteta. U ovom radu se predstavlja pregled literature na temu pristupa za detekciju i analizu grešaka u spredšitovima, od vizualizacije spredšitova, statičkih analiza i izveštaja, automatske detekcije i ispravke grešaka, testiranja, modelom vođenih pristupa razvoja, do pristupa projektovanja i održavanja. Na osnovu pregleda izabranog skupa pristupa, predlažu se mogući pravci budućih istraživanja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци