ADAPTIVNI PRISTUP MODELOVANJU POSLOVNIH PROCESA

  • Tamara Ćešić Application Software Partner d.o.o.
  • Slađan Babarogić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: fleksibilni tokovi procesa, adaptacioni paterni, BPMN

Сажетак

Stalne promene u poslovnom okruženju zahtevaju prilagođavanje poslovnih procesa organizacije. Ovaj rad razmatra mogućnosti dinamičkih promena odvijanja poslovnih procesa u skladu sa novonastalim situacijama u okruženju. Opisani su osnovni principi adaptivnog modelovanja poslovnih procesa. U radu je prezentovan pristup upotrebe adaptivnih segmenata i paterna za adaptaciju tokova procesa korišćenjem BPMN-a. Predloženi pristup bazira se na kombinaciji modela tokova poslovnih procesa, pravila i paterna za adaptaciju tokova procesa. Na praktičnom primeru prikazane su različite primene nekih od najčešće korišćenih adaptivnih paterna.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци