UPRAVLJANJE NASTAVNIM OBJEKTIMA ZASNOVANO NA ONTOLOGIJI ZA OPIS DOKUMENATA

  • Goran Savić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Milan Segedinac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Goran Sladić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Stevan Gostojić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Zora Konjović Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: model dokumenata, ontologija dokumenata, iSO 82045, elektronska nastava, nastavni objekti

Сажетак

U radu je prikazan model za opis nastavnih objekata zasnovan na generičkoj ontologiji za opis dokumenata. Nastavni objekti se ovde posmatraju kao dokumenti kako bi se za upravljanje nastavnim materijalima iskoristili koncepti i servisi razvijeni za sisteme za upravljanje dokumentima. Nastavni objekti su opisani ontologijom. Ontologija je nastala proširenjem generičke ontologije za opis dokumenata zasnovane na iSO 82045 familiji standarda. Generička ontologija klasifikuje dokumente po tipu, definiše veze između dokumenata, opisuje identifikator i metapodatke dokumenta, i prati životni ciklus dokumenata. Za svaki konkretan domen predviđa se razvoj posebnog sloja u ontologiji koji treba da opiše specifičnosti dokumenta u tom domenu i da omogući razvoj domenski specifičnih servisa za upravljanje dokumentima. Proširenjem generičke ontologije za domen reprezentacije nastavnih materijala, nastavni objekti su predstavljeni kroz model koji opisuje njihov sadržaj, značenje i organizaciju. Ovim je omogućeno uspostavljanje specijalizovanih servisa za naprednu pretragu i programsko procesiranje materijala, što sistemi za elektronsku nastavu standardno ne omogućuju. Kao verifikacija predloženog modela, predloženom ontologijom su opisani nastavni materijali sa kursa Veb programiranja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци