PROCENA ZDRAVSTVENIH RIZIKA KORIŠĆENJEM PETRIJEVIH MREŽA

  • Maja Hadžiahmetović Fakultet organizacionih nauka
  • Dragana Makajić-Nikolić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: rizik, kardiovaskularna bolest, Petrijeve mreže

Сажетак

Koncept prevencije je sve značajniji u savremenoj medicini. Da bi prevencija bila efektivna i efikasna, neophodno je poznavati zdravstvene faktore rizika određene bolesti kao i kako oni utiču na rizik od oboljevanja. U ovom radu će biti prikazano kako se Petrijeve mreže mogu primeniti u proceni rizika od dobijanja kardiovaskularne bolesti. Osnova za procenu rizika je bila Framinghamska studija, koja se bavi indentifikacijom i prevencijom rizika dobijanja koronarnih bolesti. Koristeći rezultate studije, formulisana je obojena Petrijeva mreža kojom se modeliraju zdravstveni faktori rizika i simulira proces procene rizika da posmatrani pacijent oboli od kardiovaskularne bolesti u budućnosti. Pored procene trenutnog stanja pacijenta, cilj je i da se, promenom različitih vrednosti promenljivih zdravstvenih faktora, simuliraju različiti životni scenariji koji mogu dovesti do smanjenja rizika od oboljevanja. Za modeliranje i simulaciju korišćen je softver CPN Tools.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци