KOMPARATIVNA ANALIZA MOJARRA I APACHE MYFACES TEHNOLOGIJA I NAJKORIŠĆENIJIH JAVA SERVER FACES BIBLIOTEKA KOMPONENATA

  • Veljko Bogosavljević Bakson LTD
  • Siniša Vlajić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Dušan Savić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Ilija Antović Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Miloš Milić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: JavaServer Faces (JSF), JSF Okvir, JSF Specifikacija, JSF Implementacije Oracle Mojarra i Apache MyFaces, JSF Biblioteke Komponenata

Сажетак

Predmet istraživanja ovog rada jeste komparativna analiza Oracle Mojarra i Apache MyFaces tehnologija, kao i analiza najznačajnijih i najkorišćenijih JavaServer Faces (JSF) biblioteka komponenata. U ovom radu, JSF će se koristiti u dva različita konteksta, i to: 1) u kontekstu specifikacije za razvoj Java WEB aplikacija, i 2) u kontekstu Java WEB okvira. U kontekstu specifikacije, u radu će biti dat hronološki prikaz različitih verzija JSF specifikacije, kao i komparativna analiza dve najpoznatije implementacije JSF specifikacije: Oracle Mojarra i Apache MyFaces. U kontekstu Java WEB okvira, JSF će se posmatrati kroz skup različitih biblioteka komponenti za razvoj Java WEB korisničkog interfejsa. U skladu sa time biće dat pregled i analiza najznačajnijih JSF biblioteka komponenata. Analiza praktične primene implementacija JSF specifikacije i različitih komponenti, kao i njihova komparativna analiza, zasnovana je na studijskom primeru.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци