RAZVOJ APLIKACIJA SA 3D INTERAKCIJOM: KINECTCITY

  • Dario Mirović Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
  • Dragan Okanović Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
  • Jovan Radivojša Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
  • Nemanja Lučić Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
  • Đorđe Đurđević Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Кључне речи: 3D interakcija, virtuelna realnost, stereovizija, 3D grafika, Unity3D, Kinect

Сажетак

Interakcija između čoveka i računara je disciplina koja ima za cilj da prouči i definiše bezbedne, intuitivne i fleksibilne načine na koje čovek računaru zadaje komande, a računar izveštava o rezultatima obrade. 3D interakcija je posebna vrsta interakcije kod koje je od značaja pozicija (u 3D prostoru) objekata posredstvom kojih se vrši interakcija. Tradicionalno, korisnik računaru svoje zahteve saopštava sekvencom odgovarajućih komandi zadatih putem ulaznih uređaja, kao što su miš i tastatura, a računar korisniku prikazuje efekte primene zadatih komandi na izlaznom uređaju, poput monitora. Napredovanje tehnologije dovelo je do pojave komercijalno raspoloživih jeftinih uređaja koji mogu da detektuju i prate ljudsko telo u prostoru. Time je otvorena mogućnost da se ostvari 3D interakcija sa računarom, čak i u skromnim, svakodnevnim uslovima. U ovom radu predstavljen je razvoj 3D aplikacije KinectCity, u kojoj korisnik interakciju ostvaruje pokretima tela i glasom. Aplikacija je razvijena upotrebom alata Unity3D, a za detekciju i praćenje ljudskog tela korišćen je uređaj Kinect. U prisustvu odgovarajućeg hardvera, aplikacija može da formira stereoskopski prikaz, što značajno pojačava iskustvo 3D interakcije sa virtuelnim svetom.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци