PSIHOLOŠKE OSNOVE STUDIJA AFEKTIVNIH ASPEKATA UPOTREBLJIVOSTI KORISNIČKIH INTERFEJSA

  • Ivana Kovačević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Dušan Vujošević Računarski fakultet, Beograd
Кључне речи: korisnički interfejs, upotrebljivost, emocionalne reakcije, kognitivno-emocionalna hipoteza, afektivno računarstvo

Сажетак

Nakon istraživanja u kojima je potvrđena veza između estetske procene i procenjene upotrebljivosti korisničkih interfejsa poklanja se sve veća pažnja konceptu zadovoljstva informacionim sistemom. Zadovoljstvo kao mera upotrebljivosti razmatra se u funkciji reprezenta afektivne reakcije koja je izazvana tzv. estetikom interakcije, odnosno percepcijom uživanja. Pri tom se percepcija vizuelno-estetskih aspekata interfejsa doživljava kao okidač odgovarajućih emocionalnih reakcija kod korisnika. U radu se u kontekstu studija upotrebljivosti kompjuterskih sistema razmatraju sve tri komplementarne instance emocija: fizička senzacija, emocionalna ekspresija i subjektivno iskustvo. Zatim se daju pokušaji objašnjenja emocionalnih reakcija na karakteristike sistema, kao i objašnjenja veze emocionalnih reakcija sa kognitivnim aspektima upotrebljivosti. Ova objašnjenja se vezuju za teorijske koncepte iz socijalne psihologije, ali i za rezultate empirijskih istraživanja u oblasti neuropsihologije i psihofiziologije. Na osnovu toga se u domenu teorije predlaže kognitivno-afektivni okvir analize upotrebljivosti kompjuterskih sistema, i daje pregled metodoloških modela ispitivanja fenomena. Konačno, uloga izloženih ideja posmatra se u kontekstu afektivnog računarstva, kao specifičnog spoja informatike i kognitivnih nauka.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци