SISTEM ZA EVALUACIJU FINANSIJSKIH PERFORMANSI KOMPANIJE ZASNOVAN NA LOGIČKOM PRISTUPU

  • Aleksandar Rakićević Fakultet organizacionih nauka
  • Pavle Milošević Fakultet organizacionih nauka
  • Ana Poledica Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: poslovne performanse, ocena finansijskih performansi, višekriterijumsko odlučivanje, finansijska analiza, finansijska racija, logička agregacija, interpolativna Bulova logika

Сажетак

Prilikom ocenjivanja poslovnih performansi kompanije jedna od najkritičnijih aspekata koje je potrebno sagledati je finansijski aspekt. Za finansijsku evaluaciju koristi se veliki broj pokazatelja i različitih indeksa performansi koji služe kao osnova za razvoj sistema za ocenu uspešnosti kompanija. Tako se problem finansijske evaluacije svodi na problem višekriterijumskog odlučivanja gde se ukupna ocena može dobiti primenom različitih agregacionih metoda (npr. težinska suma, OWA, itd.). Tradicionalne, za razliku od metoda zasnovanih na logici, nisu u mogućnosti da modeluju složene veze koje mogu postojati u problemima gde ljudski faktor ima posebnu važnost. Korišćenjem logičkih izraza moguće je matematički opisati preferencije, zahteve i iskustvo donosioca odluke koje su izražene lingvističkim izrazima bliskim ljudskoj logici. Kada je reč o finansijskim podacima moguće je uočiti pored statističkih i logičke zavisnosti, pa se zbog toga logički pristupi smatraju adekvatnim za rešavanje ovih problema. U ovom radu, predložen je sistem za evaluaciju finansijskih performansi kompanije sa odgovarajućom softverskom podrškom. U osnovi ovog sistema nalazi se metoda logičke agregacija zasnovana na interpolativnoj Bulovoj algebri. U radu su predstavljeni i rezultati primene predloženog pristupa za analizirane kompanije.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци