SPREČAVANJE ZLOUPOTREBA U ELEKTRONSKIM SISTEMIMA ZA RAD SA PLATNIM KARTICAMA

  • Marija Bogićević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: fraud management systems, upravljanje rizikom, elektronski platni sistemi, bezbednost, biometrija

Сажетак

Fraud je danas glavni problem u elektronskim sistemima za rad sa platnim karticama. Predmet ovog rada je pregled postojećih tehnika za sprečavanje zloupotreba u elektronskim sistemima za rad sa platnim karticama. Prevencija i detekcija zloupotreba imaju izuzetno važnu ulogu u oblasti risk management-a kao i fraud management-a u industriji platnih kartica. Krajnji cilj je smanjiti zloupotrebe primenom multidisciplinarnog pristupa. Sistem za sprečavanje zloupotreba za rad sa platnim karticama je složen sistem koji prikuplja znanja iz više izvora. Prikazane tehnike za prevenciju i detekciju zloupotreba su svrstane u više grupa, po različitim kriterijumima. U radu je prikazano trenutno stanje u svetu i dato je detaljno poređenje savremenih tehnika za prevenciju, detekciju i upravljanje zloupotrebama u elektronskim sistemima za rad sa platnim karticama. Sa finansijskog aspekta prikazan je operativni rizik kao najznačajniji rizik u transakcionim sistemima, kao i model za merenje tog rizika. Dat je primer mogućih poboljšanja sprečavanja fraud-a u sistemima za rad sa platnim karticama.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци