PRIMENA JEZIKA ZA MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA U PRAVOSUĐU

  • Marko Marković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Stevan Gostojić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Branko Milosavljević Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: poslovni procesi, sudski postupci, parnični postupak, BPMN, BPEL

Сажетак

Osnovne karakteristike sudskih postupaka su složenost i promenljivost kao rezultat potrebe za pravičnošću i čestih promena u zakonskoj regulativi. Njihovo modelovanje pomoću jezika za modelovanje poslovnih procesa olakšava i ubrzava projektovanje, implementaciju i održavanje softverskih rešenja koja se primenjuju u pravosudnim organima. U ovom radu su analizirani jezici za modelovanje poslovnih procesa sa aspekta njihove primenljivosti na sudske postupke. Analiza je pokazala da je BPMN najprihvatljiviji za modelovanje sudskih postupaka na visokom nivou apstrakcije, a BPEL za modelovanje sudskih postupaka na niskom nivou apstrakcije. Na primeru parničnog postupka pred prvostepenim sudom je demonstrirana njihova primenljivost, dati su saveti koji mogu biti korisni prilikom modelovanja drugih vrsta sudskih postupaka i predložen je način na koji se može automatizovati rad sudske pisarnice.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци