PRIMENA CLOUD COMPUTING OKRUŽENJA U RAZVOJU PLATFORME ZA ELEKTRONSKO UČENJE

  • Tijana Matejić Visoka tehnološka škola strukovnih studija – Aranđelovac
  • Đorđe Mihailović Visoka tehnološka škola strukovnih studija – Aranđelovac
Кључне речи: Cloud computing, virtualizacija, E-učenje, sistem za upravljanje učenjem, virtualna računarska laboratorija, Moodle

Сажетак

U radu se prezentuje model platforme za elektronsko učenje koja kroz LMS sistem obezbeđuje PaaS servise interno hostovanog cloud-a obrazovne ustanove. Osnovna ideja modela je da se Moodle LMS proširi dodatnim Web servisima putem kojih se ostvaruje integracija Moodle-a sa cloud platformom obrazovne ustanove koja koristi Apache VCL. U ovom modelu se “prošireni Moodle” koristi kao interfejs za rad nastavnika i studenata sa virtualnim imidžima koji im putem VCL platforme obezbeđuju virtualne mašine sa specifičnim okruženjima u okviru različitih zadataka na različitim Moodle kursevima. Modelom je predviđeno da studenti mogu da u okviru specifičnih zadataka na kursevima kreiraju virtualni imidž za taj zadatak, koriste virtualnu mašinu koja se izvršava na bazi virtualnog imidža u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, snimaju izmene na virtualnom imidžu i označe virtualni imidž kao spreman za ocenjivanje. Nastavnici sa druge strane mogu da nadgledaju i ocenjuju rad studenata u okviru podsistema za ocenjivanje Moodle-a pristupanjem virtualnim mašinama na kojima se izvršavaju virtualni imidži studenata na zadacima. Jedinstveni interfejs za pristup svim potrebnim nastavnim resursima omogućava studentima i nastavnicima da fokusiraju svoje napore na procese nastave i učenja, umesto na obezbeđivanje uslova za realizaciju ovih procesa.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци