BIZNIS ANALIZA MODELA UVOĐENJA CLOUD SISTEMA U PREDUZEĆE

  • Vladimir Đurica Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Poslovni razlozi za prelazak na Cloud, cloud, virtualizacija, SPI model, SaaS, PaaS, IaaS

Сажетак

U okviru rapidno evolutivnog i konkurentnog poslovanja, kompanije i njihov menadžment, prinuđeni su na brzu adaptaciju tržišnih promena i usredsređenje na stvaranje nove vrednosti te ostvarenja maksimizacije povraćaja ulaganja u znanje i tehnologiju. Da bi kompanije postigle uspeh u novom okruženju, moraju restrukturirati postojeće organizacione strukture, redefinisati svoje strategije, poslovne procese, i izgraditi tehnološku infrastrukturu neophodnu radi efikasnijeg poslovanja i većeg povraćaja investicija ili možda unajmiti potrebne resurse. Iako koncept najma resursa nije nov, sa pojavom cloud sistema ovaj koncept se prenosi i na sferu najma računarskih usluga. Koncept ide do tog nivoa apstrakcije da neko ko nudi softver kao uslugu može to da izgradi korišćenjem određene platforme ili infrastrukture na najam. Tako, dolazimo do cloud sistema na cloud sistemu. Dalje, postoje javni i privatni cloud sistemi. Ukoliko nemamo dovoljno resursa u svom privatnom, možemo da se proširimo na javni za onoliko vremena i resursa koliko nam je to potrebno. Rad se bavi pristupom nalaženju optimalnog cloud rešenja, kao i razmatranjem poslovnih izbora hipervizora, kao osnove za izgradnju cloud sistema.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци