ONTOLOGIJE ZA PODRŠKU SAMO-REGULISANOM UČENJU I DELJENJU ZNANJA U ORGANIZACIJI

  • Jelena Jovanović Fakultet organizacionih nauka
  • Nikola Milikić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: ontologije, samo-regulisano učenje, deljenje znanja, organizaciono učenje

Сажетак

Uspešnost organizacionog učenja je u velikoj meri određena sposobnošću pojedinaca da regulišu sopstveno učenje na radnom mestu, kao i njihovom spremnošću i željom da dele svoje znanje sa drugima i učestvuju u aktivnostima izgradnje organizacionog znanja. Međutim, ovde postoje najmanje dva važna izazova koje je potrebno adresirati: i) implementacija sistema podsticaja koji će motivisati pojedince da regulišu sopstveno učenje i da uzmu učešće u aktivnostima deljenja i izgradnje znanja u organizaciji; i ii) strukturiranje i jednoznačno predstavljanje sveukupnog konteksta učenja u organizaciji tako da ti podaci o kontekstu mogu biti upotrebljeni za podršku (kroz odgovarajuće softverske servise) aktivnostima učenja i izgradnje znanja. U tom kontekstu, predlažemo pristup koji kombinuje odgovarajuće pedagoške pristupe i tehnologije Semantičkog Veba u jedno sveobuhvatno rešenje čiji je cilj da pruži odgovor na prethodno izložene izazove. U ovom radu, prezentujemo jednu komponentu predloženog rešenja, konkretno, skup ontologija koji omogućuje jednoznačno predstavljanje i međusobno povezivanje svih entiteta relevantnih za individualno i organizaciono učenje. Kroz brojne primere, ilustrujemo kako se razvijene ontologije mogu primeniti za podršku učenju i izgradnji znanja u organizaciji.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци